pomoc
Miejskie Centrum Kultury w Lipnie

O nas

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie powołano uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 6 listopada 2007 r. Dokument ten wyznaczył podstawy działania oraz funkcje i rolę MCK jako instytucji kultury. Siedzibą MCK jest dawny budynek sejmiku powiatowego przy ul. Piłsudskiego 22 w mieście Lipno. Instytucja zarządza także kinem Nawojka, mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 33.

Zgodnie z uchwałą powołującą MCK jego głównym zadaniem jest tworzenie, upowszechnianie i organizowanie działalności kulturalnej. Cel ten realizowany jest poprzez:

1) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego;
2) zainteresowanie wiedza i sztuką;
3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Lipna;
4) wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych.                                                                                                          Do podstawowych zadań Miejskiego Centrum Kulturalnego należy: inicjowanie, podejmowanie działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego; dążenie do stworzenia możliwości uczestnictwa w różnorodnych zajęciach kulturalnych możliwie największej liczbie mieszkańców gminy m. in. poprzez optymalne wykorzystanie posiadanej bazy lokalowej i sprzętowej; organizowanie zajęć jednorazowych, stałych i sezonowych łączących aktywny wypoczynek i udział w różnych formach zajęć kulturalnych; organizowanie stacjonarnych, wędrownych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży; zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludzi trzeciego wieku; prowadzenie i wspieranie integracji kulturalnej i społecznej osób niepełnosprawnych, otaczanie szczególną troską twórców niepełnosprawnych.

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym poprzez udostępnianie swoich pomieszczeń animatorom i uczestnikom tego ruchu a także niezbędna pomoc merytoryczną i organizacyjna w realizacji działalności kulturalnej ruchu.